LaVita logo LaVita logo

Договір – оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви.

Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://lavita.fund (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Благодійної організації “Благодійний фонд паліативної допомоги “ЛаВіта”, далі іменується «Фонд», в особі директора Лободіної Марини Володимирівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче.

1. Терміни та визначення:
Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду. Платіж – добровільна благодійна пожертва. Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2. Предмет договору:
Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду. Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв. Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору. Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору,. Договір розміщено на сайті https://lavita.fund у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду. Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:
Фонд має право: – Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». – За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання. Благодійник має право: – Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб визначений у Договорі; – Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:
Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:
Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

6. Порядок загального доступу до звітів Фонду:
Доступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на Сайті в рубриці “ЗВІТИ” Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

8. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування. Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню. Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви. З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних. До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.